Alle Springtij activiteiten worden georganiseerd door Stichting Springtij Festival Terschelling. Deze stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht-model.

De stichting is geregistreerd onder de volgende gegevens:
Stichting Springtij Festival Terschelling
RSIN: 822482964 / KvK: 34394393

DOELSTELLING EN BELEID

De statutaire doelstelling luidt:

Het overbrengen van kennis met betrekking tot duurzaamheid, op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, hulpbronnen en economie, naar de volgende generaties ondernemers, managers, wetenschappers, beleidsmakers en politici vanuit ’40 jaar ervaring’.

Het scheppen van een toekomst door het produceren van aanbevelingen voor beleid, politiek, wetenschap en bedrijfsleven en de Club van Rome met betrekking tot de Wadden en de Wereld met het oog op ’40 jaar toekomst’.

Deze doelstelling vertaalt zich in een levend beleidsplan.

BESTUUR
De Raad van Toezicht telt ten minste drie en ten hoogste zes natuurlijke personen. De actuele samenstelling vindt u op de betreffende pagina: http://www.springtij.nu/over-springtij/raad-van-toezicht/. De Raad van Toezicht benoemt de directie.

BELONINGSBELEID DIRECTIE 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van haar directie wordt door Raad van Toezicht rekening gehouden met de bezoldiging bij vergelijkbare organisaties en de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

BELONINGSBELEID RAAD VAN TOEZICHT
RvT leden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan.

BELONINGSBELEID PERSONEEL 
De stichting heeft geen eigen personeel in loondienst. Werkzaamheden worden naar behoefte ingevuld op freelance basis.

JAARVERSLAG
Springtij publiceert jaarlijks een activiteitenverslag. De financiële verantwoording vanaf 2015 kunt u opvragen via accounting@springtij.nu (Ron Dol).