Beleid en gegevens

Springtij activiteiten worden georganiseerd door Stichting Springtij Festival Terschelling. Deze stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht-model.

De stichting is geregistreerd onder de volgende gegevens:
Stichting Springtij Festival Terschelling
RSIN: 822482964 / KvK: 34394393 / BTWID NL822482964B01

Adres: Hilvertsweg 100, 1214 JK Hilversum

Doelstelling en beleid

 

De statutaire doelstelling

De doelstelling van Springtij is het overbrengen van kennis met betrekking tot duurzaamheid, op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, hulpbronnen en economie, naar de volgende generaties ondernemers, managers, wetenschappers, beleidsmakers en politici.

Het bestuur van Stichting Springtij bestaat uit een Directie en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt tenminste drie en ten hoogste zes personen. De Raad van Toezicht benoemt de directie.

JAARVERSLAG

Beloningsbeleid directie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van haar directie wordt door Raad van Toezicht rekening gehouden met de bezoldiging bij vergelijkbare organisaties en de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van GDN (Goede Doelen Nederland). De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Beloningsbeleid raad van toezicht

RvT leden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan.

Beloningsbeleid personeel

De stichting heeft geen eigen personeel in loondienst. Werkzaamheden worden naar behoefte ingevuld op freelance basis.

Jaarverslag

Springtij publiceert jaarlijks een activiteitenverslag. De financiële verantwoording vanaf 2015 kun je hier kosteloos downloaden.

DOWNLOADS