Springtij Forum 2019

Een driedaags Forum op Terschelling.

Tijdens de plenaire- en werksessies van Springtij Forum wordt kennis gedeeld, nieuwe verbindingen gecreëerd en innovatieve oplossingen gevonden. De gezamenlijke ervaring van wetenschap, kunst, landschap en het Terschelling gevoel leidt tot inspiratie en verdieping.

Springtij raakt, zet in beweging, verbindt hart, hoofd en handen. Hierdoor ontstaat letterlijk en figuurlijk alle ruimte voor metamorfoses, op individueel, organisatie- en systeemniveau.

Dit jaar zetten we acht opgaven centraal. Opgaven die alle een systemische aanpak vergen, over de verschillende sectoren en disciplines heen.

SAMEN IMPACT REALISEREN

Leefbare aarde

Verschillende planetary boundaries zijn overschreden. Een leefbare aarde vraagt om een transitie van tal van systemen: energie, landbouw, voedsel, mobiliteit, industrie en grondstoffen. Dat betekent andere wijzen van financieren, organiseren, samenwerken en sturen. Maar met de urgentie nemen ook de weerstanden toe. Tegen hoge kosten, overheidsingrepen, ruimtelijke consequenties en de wetenschap. Het gaat niet meer alleen om nieuwe technologieën, concepten en instrumenten, maar vooral om het vermogen van de samenleving om te veranderen en een toegankelijke weg voorwaarts te vinden.

Met andere ogen kijken

De ervaring is dat doorbraken pas mogelijk zijn als we met andere ogen gaan kijken en uit de formele context stappen. Dan valt beter te zien welke belangen en waarden er achter de ogenschijnlijk vaststaande standpunten zitten. Ideeën worden bespreekbaar en er komt bewegingsruimte.

Alle sectoren hebben met grote transitie opgaven te maken. En elk ervan raakt de burger zowel als de consument. Steeds spelen dezelfde vragen naar visies, nieuwe modellen, oplossingen, stakeholders, naar sturing en leiding en naar passende financieringsvormen.

Springtij Forum 2019 brengt mensen bij elkaar om de juiste koers te vinden en veranderingsprocessen in te gaan.

#Springtij belofte 2019

Vorig jaar zijn enkele deelnemers van de Energieboot begonnen met het initiatief #springtijbelofte. Dit jaar zetten zij het voort. Is iedereen zijn belofte nagekomen? Bekijk hier alvast de preview.