Skip to main content

Het programma van Springtij wordt inhoudelijk vormgegeven door onze Loodsen. Zij zijn allen expert op een specifieke invalshoek binnen het totale Springtij programma. Zowel voor de Tallships (meerjarige programma) als Skûtsjes (eenjarige programma) als de werksessies op het Forum.

Maak kennis met de personen achter het Springtij programma.

Keimpe

Keimpe Wieringa

Loods Agrarische & Natuurlijke omgeving

Ik word gedreven door veranderingsprocessen en resultaat. Dialoog vind ik belangrijk, mits het ergens toe leidt. Samenwerking met mensen vind ik cruciaal en krijg daarvan veel energie. Deze energie wil ik ook teruggeven. Natuur heeft een groot draagvlak in de samenleving, maar het natuurbeleid wordt als technocratisch ervaren. Om de verbinding te maken tussen het beleid en de samenleving zoek ik een nieuw natuurverhaal dat gestoeld is op meervoudige perspectieven. De laatste jaren help ik vooral om landbouw en natuur te verbinden. Ik werk nu ongeveer drie jaar bij Wing in Wageningen. Daarvoor was ik werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Katinka Abbenbroek

Katinka Abbenbroek

Loods Tallship 'Lang leve aarde'

Ik heb grootste deel van mijn carrière gewerkt in de voedingsmiddelenindustrie. Hierna heb ik de focus gelegd op de verduurzaming van Nederland en in het bijzonder van de voedselketen. Ik werk vanuit systemisch perspectief en combineer dit met de basis die ik heb als bioloog. Ik geloof dat verbinding tussen mensen en partijen in combinatie met werken vanuit een innerlijk kompas het pad is naar een duurzame toekomst. Buiten dat ik directeur ben van Springtij ben ik ook loods voor het driejarige programma Lang Leve Aarde.

Pallas Agterberg

Loods Industriële & Bedrijfsomgeving

Pallas Agterberg houdt zich bezig met de grote uitdagingen van de energietransitie. Naast het energiesysteem, verandert ook het gebruik. Voor de industrie is het niet alleen de andere energie, zoals waterstof, maar ook de verandering van grondstoffen en digitalisering. Het is ook een ruimtelijk vraagstuk en de keuzes die gemaakt moeten worden. En door wie.

Pallas werkt bij Alliander als Challenge officer, is lid van de Raad voor de Leefomgeving, toezichthouder bij OnePlanet Reseach en MVO NL, betrokken bij de NL AI coalitie in het strategieteam en diverse adviesraden.

Kim Nackenhorst

Kim Nackenhorst

Loods Tallship 'Echte waarde is rond'

Kim Nackenhorst heeft ruime ervaring in de duurzaamheidswereld en met uiteenlopende duurzaamheidsonderwerpen. Complexe vraagstukken vind ik uitdagend en ik streef ernaar om win-winoplossingen met een daadwerkelijk impact te creëren. Ik zet me in voor de transitie naar een veerkrachtige, rechtvaardige en circulaire economie. Bij Springtij ben ik inhoudelijk producent, verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het programma, en loods van het Tallship ‘Echte waarde is rond’. Ik werk graag in een team, om krachten te bundelen en elkaar te inspireren.
Gerard Blom - Unit manager Zoetwatersystemen bij Deltares

Gerard Blom

Loods Water & Zee

Gerard Blom is unitmanager Bodem- en Grondwatersystemen bij Deltares. Ik werk mijn hele werkzame leven aan water; als docent en onderzoeker aan waterkwaliteit, bij Rijkswaterstaat aan het voorkomen van overstromingen en later als leidinggevende bij Rijkswaterstaat en Deltares . Ik werk samen met anderen, van buiten en binnen de waterwereld, aan oplossingen voor de grote opgaven op het gebied van de waterbeschikbaarheid, biodiversiteit en het voorkomen van overstromingen. Daarvoor een systeembenadering nodig; is verbinding nodig tussen sectoren, tussen de wateropgaven en de andere grote opgaven waar Nederland voor staat. Die verbinding zoek ik als loods van het Tallship Water.
Reinout Wissenburg

Reinout Wissenburg

Loods Mobiliteit

Reinout Wissenburg, directeur duurzaamheid bij ProRail, waar ik me inzet voor duurzame mobiliteit en de rol die het spoor daarin kan spelen, in samenhang met andere vormen van vervoer! Als loods hoop ik op een breed gesprek over mobiliteit. Buiten de kaders van het vervoersmiddel, over hoe we ons leven en onze leefomgeving inrichten.

Jolanda van der Veen

Loods Leiderschap

Jolanda van der Veen heeft ruim 25 jaar ervaring in leiderschap en organisatieontwikkeling. Voor mij gaat leiderschap over het kennen van de dynamiek en samenhang tussen maatschappelijke vraagstukken, de organisatie en persoonlijk leiderschap. Op Springtij gaat het over leiders en leiderschap die alle drie de niveaus met elkaar kunnen verbinden en vaak tegen de stroom in positieve impact weten te maken. Dit jaar op Springtij wil ik het onderwerp macht en onmacht in leiderschap op alle drie de niveaus verder onderzoeken.
Onno van Sandick

Onno van Sandick

Loods Sociale transformatie

Onno van Sandick is adviseur strategie en duurzame ontwikkeling bij het Ministerie I&W/Rijkswaterstaat. Toen het Rapport van de Club van Rome over de grenzen aan de groei verscheen, zat ik op de middelbare school. We lazen het met de klas en het maakte indruk.

Dit jaar is dat 50 jaar geleden. Een groot deel van die tijd heb ik aan milieu gewerkt, als advocaat, docent, adviseur en ambtenaar bij VROM en later IenM/W. We hebben vooruitgang geboekt, maar het is nog niet genoeg. Ik zet me in voor een slimme combinatie van natuurwetenschappelijke, maatschappijwetenschappelijke en psychologische kennis om de - noodzakelijk én gewenste - transformatie te versnellen. Met dat voor ogen werk ik niet alleen binnen Rijkswaterstaat, maar ook in het netwerk Duurzame Doorbraak, de VVM en WEall.nl.

Hans Stegeman

Loods Financiële & Economische transformatie

Hans Stegeman is hoofdstrateeg bij Triodos Investment en columnist bij het Financiële Dagblad. Hij is verantwoordelijk voor de macrostrategie en thematisch onderzoek. De rode draad in alles wat hij doet is het besef dat ons economisch systeem moet veranderen en een transitie naar een duurzame economie alleen voor elkaar komt als geld die duurzamere kant wordt uitgestuurd. Hij werkt sinds 2017 bij Triodos Investment Management en daarvoor heeft hij 20 jaar als econoom gewerkt bij onder andere Rabobank, Centraal Planbureau en de FNV.
Peter Pelzer

Peter Pelzer

Loods Toekomst voor de Ruimte

Peter Pelzer is planoloog en als zodanig geïnteresseerd in de manier waarop we de toekomt naar het nu brengen. Bijvoorbeeld door ons voorstellingsvermogen beter te benutten en nieuwe wetgeving te ontwerpen, Hij schreef hierover recentelijk een essay, getiteld Verantwoordelijk voor de Toekomst. Hij doceert over en onderzoekt deze materie aan de Universiteit Utrecht.