Met onze partners samen zijn én maken wij Springtij

Springtij heeft een hernieuwde kijk op haar partnerschappen.

Tijdens Springtij Forum 2021 hebben de winnaars van de Wubbo Ockels prijzen: Laurie van der Burg , Nine de Pater en Marjan Minnesma, Springtij opgeroepen om geen fossiele bedrijven meer als partner toe te laten.  Na overleg met onze Radar partners, RvT, gelijkgestemde organisaties en Laurie en Nine zijn we tot een hernieuwd partnerbeleid gekomen.

Springtij steunt de beweging naar een duurzame wereld. Organisaties kunnen door het afnemen van een partnerpakket partner worden van Springtij. Het programma is een co-creatie van partners en Springtij.

De voorwaarden om een partnerpakket te kunnen afnemen is dat de organisatie ook in beweging is naar een CO2 neutraal, circulair, bio-divers en sociaal Nederland. Springtij is inclusief en we beoordelen organisaties op wat zij nu doen en niet op hun verleden.

Springtij gelooft dat de uitdaging waar we voor staan innovatieve kracht en opschaling nodig heeft. Daarom sluiten we geen industrieën uit, maar vragen we vanaf 2023 alle organisaties die een partnerpakket afnemen van Springtij om zich te committeren aan onze  partnercriteria.  Het eerste criterium is dat elke partner van Springtij het Parijs akkoord onderschrijft en een bedrijfsstrategie heeft die deze doelstelling realiseert.

Springtij heeft niet de capaciteit om haar partners te monitoren of zij na onderschrijven van de criteria ook werkelijk hieraan voldoen. De relatie met onze partners is er één van vertrouwen. Het staat de Springtij community echter vrij om zelf onderzoek te doen of rechtstreeks vragen te stellen aan haar partners.

Samen met onze partners zijn én maken wij Springtij: samen gaan we op weg naar de juiste koers om een duurzaam Nederland te creëren. Onze partners zijn onze “dragers”, want: zonder partners, geen Springtij.

Zie voor de hele partnervisie

Als partner van Springtij zet je de toon en
sluit je aan bij een beweging voor morgen.

Samen zijn wij Springtij.

Partnervisie Springtij - hernieuwde kijk

Springtij versnelt de duurzame transitie van Nederland door mensen die het verschil willen maken bijeen te brengen in een inspirerende omgeving met kunst en natuur. Hierdoor verbinden we hart en hoofd en ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en handelingsperspectieven en worden systeemveranderingen gecreëerd voor een duurzame toekomst. Springtij geeft gevraagd en ongevraagd advies en richting aan veranderingsprocessen. Zo geeft zij, samen met haar partners, richting en voorwaartse kracht naar een CO2-neutraal, circulair, biodivers en sociaal Nederland.

Springtij is een goede doelen stichting met een ANBI-status. Springtij werkt samen met partners, bestaande uit overheden, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, kennisinstituten en bedrijven, aan haar missie.

De partners van Springtij steunen Springtij in-kind, via subsidies of opdrachten of door het afnemen van een partnerpakket. Bewust zijn de bedragen laag, waardoor Springtij veel partners en dus een grote spreiding heeft. Springtij is hierdoor niet afhankelijk van een bepaalde industrie. Springtij bepaalt in brede samenspraak met partners en niet-partners haar programma voor het jaar. Hierin neemt zij het voortouw. Het is niet mogelijk om een sessie of spreker ‘te kopen’ bij Springtij. Bij alle programmaonderdelen op het Forum en door het jaar heen werkt Springtij samen met de driehoek overheid, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven in kennis.

Springtij steunt de beweging naar een duurzame wereld. Organisaties kunnen door het afnemen van een partnerpakket partner worden van Springtij. De voorwaarden om een partnerpakket af te kunnen nemen is dat de organisatie ook in beweging is, binnen hun eigen invloedsfeer, naar een CO2-neutraal, circulair, biodivers en sociaal Nederland.

Om bovenstaande te ondersteunen worden afnemers van het partnerpakket gevraagd om zich te committeren aan onze partnerschapscriteria en onze missie te ondersteunen. Springtij realiseert zich dat de ene partner verder is met duurzaamheid integreren in haar core business dan andere partners. Echter, als organisaties serieus zijn met het verduurzamen van hun business en zij meewerken aan gezamenlijke verduurzaming van hun industrie zijn zij welkom. Springtij is inclusief. We beoordelen organisaties op wat zij nu doen en niet op hun verleden. Springtij gelooft dat de uitdagingen waar we voor staan innovatieve kracht en opschaling nodig heeft.

De partnerschapscriteria worden bepaald, en gedeeld voor input, in 2022. Om niet zelf de criteria te hoeven opstellen (Springtij is een kleine stichting) hebben we gesprekken met organisaties die hetzelfde doel hebben als Springtij om te kijken bij welke criteria we kunnen aansluiten. Vanaf 2023 vragen we de afnemers van onze partnerpakketten om de criteria te onderschrijven.

Het nu gedefinieerde criterium is dat elke partner van Springtij het Parijs akkoord onderschrijft en een bedrijfsstrategie heeft die deze doelstelling realiseert.

Springtij heeft niet de capaciteit om haar partners te monitoren of zij na onderschrijven van de criteria ook werkelijk hieraan voldoen. De relatie met onze partners is er één van vertrouwen. Het staat de Springtij community echter vrij om zelf onderzoek te doen of rechtstreeks vragen te stellen aan haar partners.

Whole System in the Room concept

Het concept “Whole System in the Room” (WSR) wordt toegepast door Springtij en gaat uit van het betrekken van alle relevante stakeholders bij besluitvormingsprocessen. Dit is cruciaal als we naar een duurzaam Nederland willen toewerken.

Het concept is gebaseerd op de gedachte dat de kracht van collectieve intelligentie en diversiteit in ervaring en kennis leidt tot robuustere, duurzamere oplossingen. In het geval van duurzaamheid impliceert dit dat beleidsmakers, bedrijfsleiders, wetenschappers, ngo’s, burgers en anderen samenwerken om strategieën en actieplannen te ontwikkelen.

Een van de belangrijkste voordelen van het WSR-concept is het vermogen om een diepgaand begrip van complexe problemen te genereren. In het geval van duurzaamheid omvatten deze problemen kwesties zoals klimaatverandering, circulariteit, biodiversiteit, watermanagement en energie-efficiëntie. Door de betrokkenheid van alle belanghebbenden kunnen deze complexe problemen vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd, wat de kans op het vinden van innovatieve en haalbare oplossingen vergroot.

Bovendien bevordert het WSR-concept eigenaarschap en verantwoordelijkheid onder de deelnemers. Wanneer mensen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces, zijn ze meer geneigd om zich in te zetten voor de uitvoering van de besluiten. Dit verhoogt de kans op succesvolle implementatie van duurzaamheidsinitiatieven.

Ten slotte bevordert het WSR-concept transparantie en vertrouwen. Door een open dialoog en samenwerking tussen diverse stakeholders worden misverstanden en conflicten geminimaliseerd, en worden vertrouwen en wederzijds respect versterkt.

In conclusie, het WSR-concept biedt binnen Springtij een krachtig kader voor het bevorderen van duurzaamheid in Nederland. Door het betrekken van alle relevante stakeholders wordt binnen Springtij een omgeving gecreëerd waarin innovatieve, breed gedragen en effectieve oplossingen kunnen ontstaan.

Theory of Change

Lees meer over de missie en doelen van Springtij en hoe Springtij denkt dat veranderingen kunnen plaatsvinden.

Theory of Change

(Van) wie ís Springtij?

Als partner van Springtij help je de duurzame samenwerking in Nederland vorm te geven en in beweging te zetten. Samen dragen partners bij aan een sterke transitie van denken naar doen. Door aan te sluiten bij Springtij kiezen zij naast, een financiële bijdrage, ook voor co-creatie op inhoud.

Maar, (van) wie ís Springtij?

Springtij ís van haar partners en deelnemers. Samen zijn wij Springtij en werken wij aan de hoofdopgave voor de komende jaren: het verminderen van de overexploitatie van de aarde, het herstellen van de sociale balans en het laten bijdragen van het financiële systeem aan deze opgave.

Onze partners

Voor ons is Springtij hét jaarlijkse evenement waar wij inspiratie opdoen, contacten leggen en kunnen discussiëren over hoe we de duurzame transitie moeten vormgeven.

zegt een van onze partners

Springtij heeft een unieke, onmisbare rol in de versnelling van de verduurzaming van Nederland.

Wat we doen

Wij brengen mensen bij elkaar om ons te verbinden aan de richting van de duurzame toekomst. Over wat we vandaag moeten doen om het verschil te maken en over onze loyaliteit naar elkaar op dit pad.

We gaan drie dagen met elkaar op reis en leren elkaar kennen op een ongedwongen manier. Midden in de natuur en het eiland verzamelen we nieuwe ervaringen. We zijn verschillend maar delen allemaal dezelfde passie en drive; groeien naar een duurzame wereld. Dat maakt dat we elkaar snel zullen vinden. Ieder van ons heeft iets te brengen en we beseffen dat ons doel alleen samen bereikt kan worden. We staan voor een belangrijk avontuur; de duurzame transitie vormgeven en impact genereren voor volgende generaties.

Het creëren van ruimte voor verandering kan nergens anders beter dan op Terschelling. We keren bij onszelf naar binnen, maken contact met de aarde en halen samen adem voor nieuwe, betekenisvolle initiatieven en inzichten.

Meer over Springtij

Op Springtij debatteren we samen over een duurzaam Nederland. Want met elkaar krijgen we meer voor elkaar.

zegt een van onze partners

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie.

Springtij is hét meest prominente en invloedrijkste ontmoetingspunt voor mensen uit NGO’s, bedrijven, overheden, kennis- en financiële instituten en de kunstzinnige wereld. Wij verenigen mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie, zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, politici, wetenschappers en studenten.

We organiseren activiteiten en bijeenkomsten door het jaar heen met als hoogtepunt het driedaags Springtij Forum in september op Terschelling. Zo vormen wij een actieve beweging.

SPRINGTIJ FORUM

In september kwamen wij in de nazomer van 2021 voor de twaalfde keer op Terschelling bij elkaar. Het bijzondere licht, de diepe nachtelijke duisternis, de Waddenzee rondom. De lange inhoudelijke ontmoetingen, de diepe concentratie en de permanente glimlach van iedereen.

Springtij koppelt deze beleving aan kunst, cultuur en het eilandgevoel. Op Springtij worden hoofd en hart verbonden. Alles is op elkaar afgestemd en in die collectieve ervaring vinden wij elkaar.

Impressie 2022

MEERJARIGE
PROGRAMMA’S

Op specifieke onderwerpen zijn we meerjarige intensieve programma’s gestart met meerdere ontmoetingen voorafgaand aan, tijdens en na het jaarlijks Forum.

Hiervoor vormen we een vaste kerngroep (incl. partners) die in co-creatie aan de slag gaat met een ‘complex en vastzittend thema’. De wetenschappelijke instellingen zijn betrokken om de kennisbasis te versterken in de analyse en dialoog.

De meerjarige programma’s zijn:
Lang Leve Aarde en Circulaire Bedrijven.
Heb je als partner interesse om mee te doen, laat het ons weten.

Over meerjarige programma's

SPRINGTIJ CAFÉ

Springtij Café, kunst, kennis en debat

Springtij Café. Een afwisselend en inspirerend live programma met ruimte voor kunst, kennis en debat. Zowel tijdens het Forum als door het jaar heen aanwezig.

Tijdens afgelopen Springtij Forum ontvingen we verschillende bijzondere mensen aan tafel op Terschelling.

Op weg naar de verkiezingen hebben we twee Springtij Café’s gewijd aan wat er op politiek gebied moet gebeuren voor een duurzaam Nederland.

Heb je, als partner, interesse om (inhoudelijk) mee te werken aan een Springtij Café, laat het ons weten.

Over Springtij Cafe

Springtij is voor ons een waardevol platform om elkaar te inspireren en samen te werken aan een duurzaam en leefbaar Nederland.

zegt een van onze partners

Samen gaan we op weg naar de juiste koers
om een duurzaam Nederland te creëren.

Samen maken wij Springtij.

Het Springtij Forum en de overige activiteiten worden georganiseerd door Stichting Springtij Nederland. Springtij heeft een ANBI-status en wordt door haar partners gedragen door middel van financiële partners, giften en via de deelnemersinkomsten.

Voor een financieel partnerschap kennen we diverse samenwerkingsvormen.

RADARPARTNERS

Radarpartners bepalen mede wat de rol is van Springtij, hoe Springtij het beste invulling kan geven aan deze rol, zodat er draagvlak wordt gecreëerd. Met onze Radarpartners bespreken wij minimaal twee keer per jaar de koers van Springtij, monitoren wij of Springtij haar rol in de samenleving goed vervult en worden onderwerpen aangedragen die Springtij zou kunnen behandelen. Op deze manier nemen partners hun verantwoordelijkheid en gaan zij samen met Springtij en in onderlinge verbinding op weg naar een duurzaam Nederland.

Radarpartners committeren zich voor drie jaar aan Springtij, zijn inhoudelijk betrokken bij de invulling van het programma (co-creatie) en dragen minimaal €30.000,- (per jaar) bij (gedeeltelijk in-kind in te vullen).

Radarpartners zijn tevens partners conform het Noordsvaarder partnerschap.

WORD OOK RADARPARTNER

Andere partneropties

BOSCHPLAAT

De Boschplaat is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en beslaat vrijwel de helft van Oostelijk Terschelling.

Aantal deelnamekaarten

10

Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen

Co-creëren van inhoudelijke sessie

2

Springtij communiceert partnerschap en gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en social media netwerk

Aansluiting op social media netwerk en aantal uitingen

6

Gastvrije ontvangst voor gast(en)

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Bedrag partnerschap (€)

60.000

NOORDSVAARDER

De Noordsvaarder is de weidse zandvlakte aan de westpunt van Terschelling. Het bevindt zich tussen het dorp West en het Vlie.

Aantal deelnamekaarten

5

Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen

Co-creëren van inhoudelijke sessie

1

Springtij communiceert partnerschap en gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en social media netwerk

Aansluiting op social media netwerk en aantal uitingen

3

Gastvrije ontvangst voor gast(en)

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Bedrag partnerschap (€)

30.000

KROONPOLDER

De Kroonpolder is een ingepolderd stuk van de Noordsvaarder met enkele duinweilanden en dynamische zoet-zout overgangen.

Aantal deelnamekaarten

3

Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen

Co-creëren van inhoudelijke sessie

Springtij communiceert partnerschap en gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en social media netwerk

Aansluiting op social media netwerk en aantal uitingen

Gastvrije ontvangst voor gast(en)

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Bedrag partnerschap (€)

18.000

starterpartner

Door Springtij als partner te leren kennen is het mogelijk om kennis te delen en op te halen, input te vragen op projecten en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te ontdekken. Ook is het mogelijk om samen met de Springtij-community het driedaagse Springtij Forum op Terschelling mede vorm te geven.

Springtij is bijdragen en meedoen. We willen de starterpartner vragen met minimaal twee personen deel te nemen aan het Forum en na het Forum samen met ons te evalueren.

Springtij is een goede doelen stichting met ANBI-status en wordt bekostigd door partners en kaartverkoop. De kosten voor het starterpartnerpakket bedragen €9.000,- voor een jaar, dit is inclusief 2 kaarten voor het Springtij Forum.

Aantal deelnamekaarten

2

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Bedrag partnerschap (€)

9.000

GEDETAILLEERDE INFORMATIE

Aantal deelnamekaarten
Springtij verzoekt haar partners om naast mensen uit de eigen organisatie, young professionals naar Springtij te laten komen en/of kaarten beschikbaar te stellen aan relaties waarvan partners van mening zijn dat deze niet mogen ontbreken op Springtij.
Springtij in 1 dag
Multi stakeholdersessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen, als inspiratie of opvolging van het Forum. Gebaseerd op het hart-hoofd principe van Springtij.
Co-creëren van een inhoudelijke sessie
Partners werken samen met de Springtij organisatie en de loodsen aan een inhoudelijke sessie als onderdeel van het programma. Afhankelijk van het onderwerp zullen ook andere partijen/ partners hierbij worden betrokken. Springtij is eindverantwoordelijk voor de sessie.
Communiceert partnerschap
Springtij communiceert het partnerschap en de gedeelde ambitie met de partner via haar nieuwsbrief en social media netwerk. Dit bericht wordt in samenwerking met de partner opgesteld. Tevens zal op de website van Springtij de duurzaamheidsambitie van de partner worden gecommuniceerd.
Aansluiting op netwerk
Springtij voegt de partner toe aan haar social media netwerk en verzorgt het afgesproken aantal uitingen via deze media.
Gastvrije ontvangst voor gast(en)
Indien de partner op een van haar deelnamekaarten (een) gast(en) wenst te ontvangen, zullen deze mensen van de haven worden opgehaald, worden begeleid naar het hotel, worden voorzien van de deelnamebadge, een programmaboekje en een fiets. Tevens zullen gasten persoonlijk wegwijs worden gemaakt op het Forumterrein.
Hotelindeling
De organisatie van Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Klaar om de toekomst vorm te geven? Sluit aan bij onze beweging en word mede drager van Springtij!

 

Neem nu contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Stuur ons een e-mail
Bel ons op 06 2438 7855
Adviseer een samenwerking met Springtij aan een nieuwe partner