Partners 2019

HOOFDPARTNER

Rabobank x Springtij

Het vliegtuig, de gloeilamp, de computerbesturingssystemen die we nu gebruiken: de grootste uitvindingen zijn ontstaan door kennisdeling en doorontwikkeling. Vooruitgang gaat sneller als mensen en bedrijven informatie en ontwikkeling delen. De Rabobank is een coöperatieve bank. Samen optrekken, delen: het zit in onze roots. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Duurzame ontwikkeling.

Lees meer

Het was voor ons daarom vanzelfsprekend om gesprekspartner te zijn aan twee van de vijf klimaattafels voor het Klimaatakkoord. De afspraken van Parijs zijn onderdeel van onze beleidsplannen. We spannen daarom in om samen met klanten, overheden en maatschappelijke partners de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord verder vorm te geven. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om partner te zijn van Springtij.

Dit jaar nemen wij nadrukkelijk onze rol in de verschillende opgaven die het programma van Springtij 2019 ons biedt, en we presenteren negen ondernemers die met innovatieve oplossingen een meer duurzamere wereld creëren. Drie van hen worden tijdens Springtij beloond met de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Een springplank door samenwerking voor de innovaties die nodig zijn om onze gezamenlijke doelen te behalen.

PARTNERS

Duurzame oplossingen voor een leefbare wereld

In 2008 stopte BMW met de Formule 1. Een teleurstelling voor de fans, maar een zeer bewuste keuze! Het geld en de capaciteit die daarmee vrijkwamen, werden besteed aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame technieken.

Lees meer

De 100% elektrische BMW i3 werd in 2013 als vlaggenschip van een nieuwe tijd geïntroduceerd. Vanaf de eerste schets gericht op duurzaamheid, door het gebruik van gerecyclede materialen als PET-flessen in de stoelbekleding en natuurlijke materialen zoals eucalyptushout, vezels van de snelgroeiende malve-plant en leer gekleurd met een extract van olijvenbladeren in plaats van toxische verfstoffen. De accu’s van auto’s die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen krijgen in Leipzig bij de BMW i fabriek een tweede leven. Zij worden gebruikt om de windenergie waarop de fabriek draait tijdelijk op te slaan.

Duurzaamheid zit in ons DNA. Al sinds 2005 staat BMW bovenaan de lijst ‘Meest duurzame autofabrikant ter wereld’ in de Dow Jones Sustainability Index. Op een duurzame manier geven we vorm aan de toekomst van mobiliteit. In onze processen, bijvoorbeeld door alle BMW fabrieken wereldwijd per 2020 op duurzame energie te laten draaien. En door oplossingen te ontwikkelen voor de stad van de toekomst. Want stel je eens voor wat de impact zal zijn als de stedeling van de toekomst niet langer een auto bezit maar mobiliteit naar behoefte via een app kan bestellen. De zelfrijdende, elektrische deelauto’s laden zichzelf buiten de stad op. Minder parkeerruimte, minder CO2-uitstoot, dus schonere lucht en meer ruimte voor groen. Iedere dag geven wij nu al vorm aan die toekomst, in concrete projecten, in samenwerking met elkaar. In die geest dragen we ook op Springtij graag bij aan praktische oplossingen die we nu in gang zetten voor een leefbare wereld van morgen.

Waarom GasTerra partner van Springtij is

Springtij is voor ons eerst en vooral een ontmoetingsplek, waar mensen met hetzelfde doel voor ogen kennis vergaren, nadenken en discussiëren over de middelen die we nodig hebben om dat doel zo snel mogelijk te bereiken.

Lees meer

Dat klinkt eenvoudig maar is het natuurlijk allerminst. GasTerra is als grootste gashandelsbedrijf van Nederland nauw en actief betrokken bij de noodzakelijke overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening. Tijdens deze energietransitie, waar inmiddels iedereen mee te maken heeft, moeten we niet zelden pijnlijke keuzes maken. Niet alleen tussen verschillende fossiele en duurzame energiedragers maar ook tussen tegengestelde maatschappelijke en economische belangen, tussen nationale en internationale maatregelen, tussen lokale oplossingen en geopolitieke overwegingen, tussen tegenstrijdige ambities op tal van gebieden.

Omdat zoveel delen van de samenleving hierbij betrokken zijn, kunnen we niet zonder overleg en samenwerking en de bereidheid compromissen te sluiten. Ideologische scherpslijperij helpt ons geen meter verder. Pragmatische antwoorden hebben we nodig die voorkomen dat we het ene probleem oplossen ten koste van andere even prangende kwesties. Springtij is traditioneel een platform waar partijen die in het maatschappelijk debat soms lijnrecht tegenover elkaar staan, gezamenlijk naar zulke antwoorden zoeken. Daarom doet GasTerra ook deze keer weer graag mee.

Afval is waardevol

We gebruiken met z’n allen heel veel plastic. In 2017 kwam er 512 miljoen kilo aan plastic verpakkingen op de markt in Nederland. Gelukkig zamelen we een groot daarvan gescheiden in.

Lees meer

We maken er nieuwe verpakkingen van zoals shampooflessen en vaten voor specifiek ziekenhuisafval. Daarnaast worden er nieuwe producten zoals gieters, kinderwagens en onderdelen voor de auto-industrie van gemaakt.

Verpakkingen die moeilijk kunnen worden gerecycled, kunnen vaak slimmer worden ontworpen. SUEZ adviseert producenten daarover en maakt inzichtelijk wat er beter kan. We willen afval namelijk zoveel mogelijk recyclen tot nieuwe grondstoffen of hergebruiken. Zo kunnen we waardevolle grondstoffen behouden voor de aarde.

Als het gaat om kunststof recycling zijn er dus al oplossingen. Toch kunnen we ook nog veel leren. Er zijn nog steeds stromen die we niet of nauwelijks kunnen recyclen. Hoe mooi zou het zijn als we ook daar een oplossing voor vinden? Wij willen graag samen verkennen welke stappen de recycling van plastic nog verder kunnen brengen. Daarom zijn we partner van Springtij.

Een Global Hub en Industrial Cluster

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex is van strategisch en economisch belang voor de regionale, nationale en Noordwest-Europese economie.

Lees meer

Als Global Hub en Industrial Cluster is de haven bepalend voor de welvaart nu en in de toekomst. Rotterdam als Global Hub en Industrial Cluster verandert fundamenteel. Door de schaal en concentratie van deze functies speelt Rotterdam voor de vernieuwing van de economie een hoofdrol. Het Rotterdamse haven- en industriecluster is dé plek waar transities vorm krijgen. Het succes van de transitie is echter allerminst zeker en vraagt om forse inspanningen van alle stakeholders.

De Global Hub als toonaangevende draaischrijf in een geïntegreerd netwerk transformeert fundamenteel. Oorzaken zijn digitalisering van logistieke ketens en havenprocessen van zeezijde tot in het achterland, de ontwikkeling van de circulaire economie en verduurzaming van transportketens. Rotterdam ambieert internationaal leiderschap op deze gebieden om de positie als Global Hub te continueren. Essentieel zijn de noodzakelijke digitale transparantie van de logistieke ketens die via Rotterdam lopen en de processen in het Rotterdamse complex zelf. Doorslaggevend voor verduurzaming van de logistiek zijn transportefficiëntie van alle modaliteiten, inzet van alternatieve brandstoffen en elektrificatie. Beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen en incentives voor het gebruik ervan zijn cruciaal.

Het Industrial Cluster, vooraanstaand in Europa en met hoog activiteiten niveau, verandert ingrijpend. Centraal staan de inrichting van een efficiënt energie- en grondstoffensysteem, zodat bestaande activiteiten toekomst hebben, en tegelijkertijd dat nieuwe bedrijvigheid zich vestigt. Deze én-én strategie is noodzakelijk omdat zonder de kracht en investeringscapaciteit van het bestaande cluster het vernieuwen en aantrekken van forse investeringen in nieuwe activiteiten onhaalbaar is.  Uitbreiden van energie-infrastructuur voor warmte, stoom, CO2 en elektriciteit is een noodzakelijke eerste stap en randvoorwaardelijk voor de transitie naar een CO2-neutraal havencomplex. Ook in Noordwest-Europees verband is deze infrastructuur strategisch van groot belang.

Zowel voor digitalisering, de energietransitie en de inzet op verbreding van de portfolio geldt dat de kwaliteit van het innovatie-ecosysteem doorslaggevend is. De ambitie van internationaal leiderschap vraagt om een innovatie-ecosysteem waarin alle componenten, zoals opleidingsinfrastructuur, aanjagen ondernemerschap, gericht aantrekken talent, onderzoek, testfaciliteiten, ondersteuning van start-ups en scale-ups, beschikbaarheid van risicokapitaal, innovatie-bevorderende regelgeving, geschikte ontmoetings- en werkplekken voor innovatieve ondernemers, en hoogwaardige vraag naar innovatieve producten en diensten van wereldklasse zijn.

Springtij is voor het Havenbedrijf Rotterdam een belangrijk platform, en het breed geschakeerde Springtij netwerk is bij uitstek geschikt, om de inzichten over en de transitie  van het Rotterdamse haven -en industriecomplex te delen, te verdiepen en te ontwikkelen.

Een fossielvrij leven binnen één generatie.

Vattenfall streeft naar een fossielvrij leven binnen één generatie. We hebben grote ambities én ervaring op het vlak van stroomproductie uit zon en wind, elektrisch vervoer en verduurzaming van warmtebronnen.

Lees meer

Ook helpen we onze ruim 2 miljoen klanten fossielvrij te leven, met advies over energiebesparing en over het zelf opwekken van stroom, door hun woningen en werkplekken te verduurzamen en door hen CO2-vrij te laten reizen met ons Europese laadnetwerk.

Dat willen we niet alleen, dat doen we ook. Zo bouwen we mét onze klanten zonneparken op onze productielocaties en bij windparken. En leveren we niet alleen groene stroom, maar investeren we ook fors in nieuwe, duurzame opwekcapaciteit. Zo bouwen we subsidievrij het grootste windpark op zee, Hollandse Kust Zuid, goed voor stroom voor 3 miljoen huishoudens. En onderzoeken we samen met onze partners hoe we waterstof in onze gascentrales kunnen inzetten, zodat we CO2-vrije back-up kunnen leveren wanneer het windstil is en de zon niet schijnt.

Fossielvrij binnen één generatie: we blijven in gesprek met overheden, NGO’s, bedrijven én onze klanten. We luisteren, brengen elkaar op ideeën en delen oplossingen. Samen weten we meer en staan we sterker. We nodigen iedereen uit met ons mee te doen, ook op Springtij!

Samen bouwen aan een duurzaam en leefbaar Nederland

8 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen moeten in Nederland van het gas. Daarnaast moet onze energie ook nog eens flink vergroenen, moeten we schoner gaan reizen en moet de CO2 uitstoot van onze industrie omlaag.

Lees meer

Als advies- en ingenieursbureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving helpen wij onze opdrachtgevers met deze vraagstukken vanuit onze passie ‘Improving quality of life’. Samenwerken is essentieel om de ambitieuze en noodzakelijke klimaatdoelen te realiseren; dat is een no brainer. Klimaatverandering en energietransitie raken namelijk iedereen. Niet alleen in het effect dat het heeft op aarde en mens, maar ook op het vinden en realiseren van de juiste oplossingen daartoe.  Arcadis is continue op zoek naar coalities waarmee wij, door kennis te delen en te leren van anderen, daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Springtij is voor ons een ideaal platform om elkaar te inspireren en samen te bouwen aan een duurzaam en leefbaar Nederland! Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om partner te zijn van Springtij.

Op de goede weg om duurzaamheid

Met de aanwezige expertise en de sterke integratie van wetenschap en bedrijfsleven is Nederland op de goede weg om duurzaamheid waar te maken. De industrie is een essentiële speler binnen de circulaire economie. Zij is aanjager en verbinder in het hergebruik van rest- en afvalstromen, de integratie van de elektriciteitsvraag, de ontwikkeling van waterstof als grondstof en energiedrager, etc.

Lees meer

Op het Springtij Forum verbinden we graag de klimaatopdracht van de industrie aan maatschappelijke vraagstukken en vragen we je mee te denken over de dilemma’s waar de maatschappij en industrie elkaar tegenkomen. Eén van die dilemma’s is het gebruik van kunststoffen: ze zijn zeer functioneel, licht en sterk en hebben dan ook vele toepassingen. Door o.a. de plastic soup verliezen ze echter snel hun aanzien bij de politiek en de consument. Is er een toekomst voor kunststoffen en hoe ziet die eruit? We bespreken het graag met je tijdens de sessie Kunststof verpakkingen hebben een gouden toekomst. Verder praten onze partners mee in de sessies over Groene industrie, Energie, Circulariteit en Landbouw en voedsel.

Over het Institute for Sustainable Process Technology

Binnen ons actief en open innovatieplatform vinden industrie, MKB, wetenschappers en overheidsinstanties de inspirerende en vertrouwde omgeving waar ze optimaal kunnen samenwerken om baanbrekende innovaties te ontwikkelen. Samen realiseren we het doel van een circulaire en CO2-vrije industrie in 2050.

Terschelling als ontmoetingsplaats voor duurzame koplopers

Springtij, een driedaags Forum op Friese grond, op het prachtige eiland Terschelling. Hier zijn we trots op. Wij willen als provincie voorop lopen op het gebied van Circulaire Economie. Daarom vinden wij het belangrijk om Springtij en Terschelling als ontmoetingsplaats te gebruiken. Om alle kennis en kunde die naar Springtij komt in te zetten en daardoor zelf ook stappen verder te komen. Niet alleen op de eilanden maar juist ook provincie breed.

Enexis Groep omarmt Springtij

Met de opgave die de energietransitie met zich meebrengt is een waarachtige dialoog over kansen en keuzes van groot belang. Springtij is de unieke plaats om gesprekken te voeren waar we niet primair elkaar proberen te overtuigen met meningen en standpunten, maar oprecht proberen te luisteren naar inzichten en ervaringen, ambities en problemen die zich voordoen. Dat is de voornaamste reden dat Enexis Groep zich ook dit jaar met Springtij Forum verbindt.
Daarbij nodigen de locatie en het cross-sectorale programma uit tot het aangaan van nieuwe verbindingen die inspiratie en samenwerking met zich meebrengen.

Want we hebben iedereen nodig om van de energietransitie een succes te maken, om ervoor te zorgen dat deze haalbaar en betaalbaar blijft en dat duurzame energie voor iedereen bereikbaar wordt. Enexis Groep omarmt Springtij.