Programma opbouw Springtij

Hoe brengen we ecologische duurzaamheid in samenhang dichterbij? Dat is de missie van Springtij. We willen mensen informeren, leren, confronteren en inspireren om zelf in actie te komen en te kiezen voor verandering. Door het hoofd en hart te raken. Door nieuwe allianties te smeden. Gewoon door te besluiten om het morgen anders te doen dan vandaag.

De uitstoot van broeikasgassen is na een korte Coronaterugval gestegen tot recordhoogte, de afname van biodiversiteit dendert door, verhalen over de erbarmelijke omstandigheden voor de winning van grondstoffen bereiken ons steeds indringender en na 50 jaar milieubeleid is de gezonde leefomgeving voor al wat leeft nog steeds niet in zicht.

Al deze grote duurzaamheidsopgaven zijn vertaald in wereldwijde actieprogramma’s, agenda’s en akkoorden, die vervolgens weer vastgelegd worden in plannen, projecten, beleid en wetgeving.

De duurzaamheidsuitdagingen worden verschillend beleefd door een inwoner van een wijk die van het gas af gaat, door de plantmanager van een productielocatie van een internationaal bedrijf, de agrariër naast het Natura2000 gebied, de buschauffeur op de regionale busverbinding, de visser op de Noordzee of de medewerker van het drinkwaterbedrijf. We ervaren de opgaven door onze eigen belevingswereld, leefwereld en verantwoordelijkheden.

Sense of place en interventies

VANUIT EEN SENSE OF PLACE

Springtij wil de verschillende duurzaamheidsopgaven samenbrengen met deze ‘sense of place’: de woonomgeving, de mobiliteitsomgeving, de industriële omgeving, de groen-agrarische omgeving en de wateromgeving.

We werken aan perspectieven op een duurzame toekomst, voor deze omgevingen.  Een duurzame, veilige en gezonde woonomgeving. Zorgeloze, veilige, toegankelijke en schone mobiliteit, een energie-neutrale, circulaire en schone industrie, een groene omgeving waar natuur, voedselproductie en wonen in harmonie samengaan en wateren die schoon, veilig en nuttig zijn in en voor de leefomgeving.

Woon
omgeving

Lees meer

Agrarische & natuurlijke omgeving

Bekijk dit thema

Industriële & bedrijfsomgeving

Lees meer

Water & Zee

Lees meer

Mobiliteit

Lees meer

BENODIGDE SYSTEEM INTERVENTIES

Om daar te komen zijn systeeminterventies nodig.

Financieel-economische transformatie

We verbinden de opgaven per sense of place aan de noodzakelijke veranderingen in het financieel-economische systeem: zodat gezond voedsel goedkoper wordt, boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, schone mobiliteit goedkoper is dan vervuilende mobiliteit, hergebruik goedkoper is dan nieuwe materialen gebruiken, er betaald wordt voor watergebruik en beheer, het investeren in een schone gezonde woonomgeving rendeert.

Sociaal-maatschappelijke transformatie

We beschouwen ook de noodzakelijke veranderingen in de sociaal-maatschappelijke verhoudingen: vooruitgang op duurzaamheidsthema’s wordt gekoppeld aan sociale rechtvaardigheid en het verkleinen van verschillen. De inzichten en creativiteit van de samenleving wordt structureel aangeboord en benut bij het oplossen van taaie vraagstukken. De politiek, dat zijn wij allen, en onze stem moet ook gehoord worden buiten het stemhokje.

Ruimtelijke ordening

We verbinden de duurzaamheidsopgaven met de ruimtelijke veranderingen die dit te gevolg hebben en noodzakelijk zijn. We maken ruimte voor water en voor wonen, we brengen functies bij elkaar die elkaar verdragen en versterken. We denken na over de lange termijn opgaven en onzekerheden en vertalen die naar het hier en nu. Want de toekomstige ruimte is een resultante van de beslissingen, groot en klein, van vandaag en morgen. Ruimtelijke ordening gaat ook over temporele ordening en over tijdelijkheid.

Nieuw leiderschap

Tot slot vraagt het creëren van een duurzame toekomst om nieuw leiderschap. Leiderschap dat breekt met wat normaal gevonden wordt. Leiderschap dat inspireert en vertrouwen geeft in de toekomst. Leiderschap dat gebaseerd is op wijsheid. Op inzicht in het verleden, kennis van het heden en visie op de toekomst. Leiderschap dat het individu en de mens ontstijgt en daadwerkelijk in staat is te werken vanuit de heelheid van de aarde en het leven.

Door te kunnen luisteren naar de stem van de toekomst.
Door te kunnen luisteren naar de stem van de natuur.
Door te kunnen luisteren naar de stem van al diegenen die zich niet meer uitspreken.

Vanaf dit jaar starten we met meerjarige programma’s. We onderscheiden Tallships, Skûtsjes en Optimisten. Meer hierover en hoe jij bij kunt dragen, zie.