Skip to main content
nieuwsPartners

Programmaraad wordt Radar. Heeft jouw organisatie belangstelling om aan te sluiten bij de Springtij beweging?

By 3rd december 2020december 7th, 2020No Comments

Bron: In gedachten op Terschelling van Marion Smit-de Wit.

PROGRAMMARAAD WORDT RADAR

Springtij wordt onder andere gedragen door een gecommitteerde groep Radar partners (voorheen: Programmaraad partners) die vanuit wederzijdse loyaliteit de wens hebben om samen met Springtij échte stappen te zetten naar een duurzaam Nederland. Deze partners bewandelen met ons het pad voor minimaal drie jaar en denken mee over koers en de rol van Springtij in de samenleving en hoe deze rol in te vullen.

Op 19 november was de Radar bijeen met als doel om na te genieten en te reflecteren op het Forum en input te verkrijgen op de vragen aangaande de verdere ontwikkeling van Springtij.

Het doel was ook om met elkaar te verbinden om vanuit ons onderlinge verband de Springtij beweging te versterken, invulling te geven aan wat Springtij te doen heeft en om samen verder op te kruisen.

De volgende Radar bijeenkomsten zullen in april, na de verkiezingen, en in november, na Springtij, worden gepland.

BELANGSTELLING OM AAN TE HAKEN ALS RADAR PARTNER?

Springtij speelt een unieke, onmisbare rol in de versnelling van de verduurzaming van Nederland. Wij brengen mensen bij elkaar om ons te verbinden aan de richtingvande duurzametoekomst van Nederland. Over wat wevandaagmoeten doen om het verschil te maken en over onze loyaliteit naar elkaarop dit pad.  

Samen met onze Radar Partners willen wijde komende jarenaan de slag methet verminderen van de overexploitatie van de aarde, het herstellen van de sociale balans en het laten bijdragen van hetfinanciële systeem aan deze opgave.

In de Radarzal dekoersvan Springtij besprokenworden, gemonitord worden of Springtij haar rol inde samenleving goed vervulten zullen onderwerpen worden aangedragen die Springtij zou kunnen behandelen. Op deze manier kunnen partners hun verantwoordelijkheid nemen en mede koers bepalen op weg naar een duurzaam Nederland. De afgevaardigde van de Radar partner zal het mandaat hebben om het woord te voeren, koers te bepalen en een meerjarenvisie neer te leggen. De radar komt ca. twee maal per jaar samen.

Wil jouw organisatie zich verbinden aan de duurzame toekomst van Nederland en zich aan de Springtij beweging committeren? Wil jouw organisatie zich vertegenwoordigd zien in de Radar? En wil jouw organisatie hieraan gedurende langere tijd (ten minste drie jaar) substantieel (≥ €25.000) meebouwen?

Neem dan contact op met Wieke op 06 2007 6018 of wieke@springtij.nu.