Skip to main content
Agrarische en natuurlijke omgevingToekomst voor de ruimte

Samen werken aan regie op ruimte

By 10th mei 2021mei 11th, 2021No Comments

Naar een vitaal platteland, gezonde bodems en duurzame voedselproductie

Utrecht, 31 maart 2021. STICHTING TRANSITIECOALITIE VOEDSEL.
Aanbevelingen aan het nieuwe kabinet voor de slag om ruimte en stikstof.

 

Wij, een brede coalitie van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers, ontwerpers en bestuurders, pleiten voor een integraal en langjarig uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied (denk aan 20 jaar). Gezonde bodems in een gevarieerd landschap dat rijk is aan biodiversiteit moeten daarin centraal staan. Daarmee moet de basis worden gelegd voor de verdeling van de schaarse ruimte en toekomstbestendige productie van klimaatneutraal en gezond voedsel.

In deze oproep doen wij concrete voorstellen voor een maatschappelijk breed gedragen lange termijn akkoord en voor de keuzes waarmee het nieuwe kabinet op dit terrein voortvarend aan de slag moet. Dat zal van de overheid veel uitvoeringskracht vragen. Om de noodzakelijke transitie mogelijk te maken zal jaarlijks en over een lange periode een bedrag van € 1,5 -2 mrd nodig zijn, te financieren uit grotendeels publieke en deels private middelen. Met als resultaat een hoogwaardige leefomgeving en perspectief voor boeren, andere landgebruikers en de natuur.

Het landelijk gebied staat voor grote uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit. Gebrek aan ruimte voor woningbouw, infrastructuur, energie, landbouw, wateropslag en natuur maken deze uitdagingen alleen maar complexer. Dat geldt ook voor de kloof tussen stad en platteland. De situatie is urgent en heeft grote invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en de kracht van onze economie. De politiek is aan zet. Willen we handelingsperspectief bieden aan boeren, burgers, natuur en economie dan zijn van het kabinet dringend visie, maatregelen en regie nodig, voortbouwend op reeds in gang gezet beleid op het gebied van o.a. klimaat, kringlooplandbouw, water, natuur en de nationale omgevingsvisie (NOVI).

Download hele document