Programma opzet Springtij

 

Meer integratie, meer verdieping en minder vrijblijvendheid. Dat is de kern van het Springtij programma dit jaar. We werken hierbij integraal aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. 

 

Verdere integratie programma opbouw

Onze economie heeft nu nog een sectorale benadering (denk aan agrarisch, natuur, mobiliteit, energie, etc.). En de duurzaamheidsopgaven worden nog verkokerd aangepakt. Het heeft ertoe geleid dat voor elke sector en elk ecologisch vraagstuk een eigen kennis- en beleidswereld is ontstaan.

Springtij verbindt die werelden juist met elkaar. We benaderen daarbij de duurzaamheidsopgaven vanuit drie clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Ieder vraagstuk kan via één of meerdere clusters worden benaderd. 

Plek

De Plek dat is waar het leven geleefd wordt. Waar je afspreekt, strijdt, geworteld of op bezoek bent. De Plek is de fysieke leefwereld waar we volledig afhankelijk van zijn. Daar ademen we immers de lucht in en wordt ons eten verbouwd. Hoe kunnen we weer verliefd worden op de Plek?

Samen

Hoe zorgen we ervoor dat we de uitdagingen waar we voor staan, samen aangaan. Dat het ons onderling als mensen versterkt en niet verzwakt? Samen gaat over hoe we ons verhouden tot het nemen van andere keuzes, die we zowel in het sociale als ecologische domein hebben aan te gaan.

Systeem

De economie, het systeem waarin we leven op basis van vertrouwen en afspraken, is dominant in het kijken naar de wereld. Een eigen werkelijkheid, daarbij kannibaliserend op wat van waarde is. Op Springtij gaan we de weg van een dominante naar een duurzame en dienende economie uittekenen en aanpakken.

Springtij beschouwt deze drie clusters als de kern: een duurzame Plek waar een sociaal rechtvaardige samenleving bij past (het Samen). En het Systeem dienend is aan brede welvaart en de natuurlijke omgeving. De drie clusters zijn nauw met elkaar verbonden. In het Springtij programma besteden we ruim aandacht aan deze raakvlakken. 

Het inhoudelijk programma is geheel ingebed in een basis van kunst en wetenschap. Kunstenaars en wetenschappers worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Zodat we alle mogelijke kanten van de uitdaging kunnen bekijken en deze visies zullen bijdragen aan nieuwe en brede oplossingen. We werken samen met de kennisinstituten, waardoor zowel de wetenschappelijke- als de filosofische kennis rijkelijk aanwezig is in ons programma. 

Verdieping in programma

Om meer verdieping te bereiken werken we dit jaar, voor een gedeelte van het programma, met doorlopende sessies op een specifiek onderwerp. De zogenaamde Tracks. Deelnemers aan een track werken gedurende twee dagen (donderdag en vrijdag) met een vaste groep naar een concrete uitkomst toe. Een deel van de groep wordt vooraf uitgenodigd, een deel is open voor inschrijving.

De onderwerpen van de tracks zijn:

  1. “Grond van en voor ons” o.l.v. Katinka Abbenbroek en Imke de Boer
  2. “Duurzaam Bouwen” o.l.v. Anno Drenth
  3. “Anders Sturen” o.l.v. Carlijn Kingma
  4. “Anders Tellen” o.l.v. Werner Schouten

Naast de tracks worden er ook vrij te kiezen sessies aangeboden. Om ook hier meer te focussen en te verdiepen kiest een deelnemer vooraf in welk cluster hij sessies wilt volgen:

  • Sessies binnen cluster Plek of sessies binnen cluster Samen en cluster Systeem

Eind augustus worden deelnemers uitgenodigd om één van bovenstaande opties te kiezen. Vooraf zal het programma beschikbaar worden gemaakt. Meer info hierover volgt.

Toelichting Tracks

Grond van en voor ons
De Plek, ja dat is Nederland. Maar de Plek is niet van alle Nederlanders. Sterker nog meer dan 50% van Nederland is van bedrijven, waaronder industrie en boeren. Wij gaan op Springtij onderzoeken of als de Plek weer van ons allemaal is de grote uitdagingen van nu, zoals duurzame landbouw, water vasthouden, woningen bouwen, Plek voor natuur, energietransitie, beter op te lossen zijn. Dit is de track “Grond van en voor ons”. We onderzoeken de optie om grond weer van iedereen te maken vanuit een historisch, filosofisch, politiek, bedrijfsmatig en financieel perspectief.

Duurzaam Bouwen
We horen van Hugo de Jonge dat er veel woningen bij moeten komen, maar hoe realiseren we woonwijken in balans met de natuur? Een Plek waar bewoners verliefd op worden. Mooie voorbeelden, innovaties, visies en handreikingen zijn in de maak, maar hoe zetten we deze in? Binnen de keten is onderlinge samenwerking een belangrijke basis voor dit succes. Maar er is meer voor nodig. Komend Springtij gaan we, met een afvaardiging van de gehele keten, werken aan wat er nodig is om de noodzakelijk versnelling te realiseren.

Anders Sturen
We sturen in ons financiële stelsel verkeerd. Als we het financiële stelsel visualiseren als een waterwerk, dan irrigeert dat de verkeerde gebieden: de rijk besproeide gebieden krijgen alleen maar meer water, waardoor ongelijkheid wordt vergroot. Wat maatschappelijk van belang is, wat een duurzame wereld verder helpt, is vaak een droge vlakte. De vraag hier: Hoe kunnen we beter sturen? Hoe kunnen we de kanalen zo verleggen dat een duurzame wereld kan bloeien? We kunnen niet, zelfs niet in vier sessies, het hele financiële stelsel opnieuw ontwerpen. Daarom nemen we er één element uit dat centraal staat: ongelijkheid. Hoe kan het dat sommige gebieden van de samenleving verdrogen terwijl anderen overlopen? Wat is de rol van het financiële systeem daarin? En kan dat ook anders? Kunnen we tot een nieuwe architectuur komen van het financiele stelsel, een ‘Bretton Wads’? 

Anders Tellen
We tellen de verkeerde waarden: in plaats van rekening te houden met alles wat ertoe doet voor de welvaart hier, later en elders, tellen we alleen financiële waarde in het nu. Klimaatverandering, biodiversiteitsafbraak en kwaliteit van leven staan niet op de balans en dus tellen ze niet in ons huidige economische systeem. Dit moet en kan anders: het is tijd om te herdefiniëren wat waardeVOL en waardeLOOS is in onze bestuurskamers. Nieuwe spelregels om anders te tellen dus. De centrale vraag van deze track luidt: Hoe kunnen we door anders te tellen, anders te waarderen en andere prikkels ervoor zorgen dat we een ‘race naar de top’ creëren voor brede welvaart opdat elke onderneming een impactonderneming gaat zijn?

Aangescherpte flow Springtij Forum

We richten ons tijdens Springtij Forum zowel op inspiratie, door met elkaar het transitiepad te bewandelen, als op concrete uitkomsten. We raken hierbij het hoofd en het hart. Hierdoor ontstaan nieuwe allianties. Deze tijd vraagt immers om bezinning, maar zeker ook om actie. Gewoon door te besluiten om het morgen anders te doen dan vandaag. 

De transitie wordt in ons dagelijks leven steeds concreter zichtbaar. Daarom emotioneert het ons steeds meer. Als we op woensdag op het eiland aankomen besteden we hier samen dan ook eerst aandacht aan: “Wat neem ik mee naar het eiland, wat is de staat waarin ik verkeer en hoe verhoud ik mij tot de ander?”

Als we ons met het eiland en met elkaar verbonden hebben, gaan we op donderdag en vrijdag de transitie uitdagingen aan en verkennen en onderzoeken mogelijke oplossingen. Meer verdieping en minder vrijblijvendheid. We zullen een grote bandbreedte aan onderwerpen adresseren, zoals bijvoorbeeld de mitigatie (het afremmen) van klimaatopwarming, het tegengaan van biodiversiteitsverlies, gezamenlijke besluitvorming en sturing vanuit het financiële en economische systeem. We werken er hard aan om het omslagpunt naar een duurzaam Nederland zo snel mogelijk te bereiken. Een aantal groepen zal tot concrete output komen op het Forum, denk aan een motie, samenwerking, fonds, leerstoel, essay, manifest.

Op vrijdagmiddag tenslotte maken we het programma met elkaar rond om de uitkomsten de wereld in te brengen. Wat gooi je over boord en wat neem je mee aan wal? Helderheid over de “grote sprong voorwaarts”.

Meerjarige Programma's - Tallships

Voor complexe thema’s lopen er cross-sectorale meerjarige programma’s. De zogenaamde Tallships. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

John Masefield

I must go down to the sea again, to the lonely sea and sky,
All I ask is a tall ship and a star to steer her by.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid. In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in