Skip to main content

Missie en doel Springtij

Het doel van Springtij is het creëren van een bloeiende, gezonde en eerlijke wereld voor mens, dier en natuur. We willen de huidige onhoudbare manier van leven ombuigen naar een duurzame wereld. We zetten ons in voor de versnelling van de transitie van Nederland. Met oog voor de internationale en Europese context. We streven ernaar om het groter wordende gat tussen ambities, urgentie en politieke/maatschappelijke realiteit te overbruggen en echte systeemverandering te bewerkstelligen. 

We zien de ecologie als leidraad met de sociale en economische/financiële transformatie als drijvende krachten en verandermechanismen. Bij Springtij identificeren en sturen we op de samenhang tussen de fysieke leefomgeving, de sociale en maatschappelijke context en de economie en financiële wereld.  

 

Activiteiten en interventies 

We informeren, confronteren en inspireren, mensen (en hun organisaties) zodat ze in actie komen en kiezen voor verandering. We laten zien dat de duurzame transitie mogelijk is en beleven dit in gezamenlijkheid in de omgeving van natuur en cultuur. We verbinden en enthousiasmeren mensen op de verandering en transitie naar een duurzaam Nederland. Op Springtij creëren we handlingsperspectieven en formuleren concrete acties.  

Door hoofd en hart te openen. Door verbinding met de natuur te ervaren. Door andere invalshoeken en perspectieven te bieden (bijv. door samenwerking met kunstenaars). Door nieuwe allianties te smeden. 

We geloven in de ‘Whole system in the room’ aanpak. In gezamenlijkheid, cross-sectoraal en integraal, identificeren we wat moet worden aangepast en worden opgebouwd. We hebben een duidelijk gedefinieerd partnerbeleid en eisen van partners om de Parijs doelstelling te onderschrijven. We verwachten dat partners aantoonbaar en op een geloofwaardige manier de transitie vormgeven en zelf in transitie zijn.  

We werken vanuit de driehoek: bedrijfsleven, overheid, maatschappelijk middenveld, ingebed in kennis en wetenschap. Dat wil zeggen dat deze vier partijen en perspectieven allemaal terugkomen in de programmering en in de werksessies.  

Onze focus ligt op relevante onderwerpen en spelers die de grootste impact hebben. We creëren doorbraken door mensen op persoonlijk niveau te raken en hun uit te nodigen om het bestaande systeem en bestaande organisaties te veranderen. Onze doelgroep is de professionele gemeenschap die Nederland kan verduurzamen. We duiden de actualiteiten van morgen en creëren deze zelf.  

 

Positionering in transitie theorie van DRIFT en Theory U 

Springtij heeft een zeer diverse groep van deelnemers, een groot aantal uiteenlopende sessies en activiteiten, tijdens het Forum en door het jaar heen. Springtij neemt daarom ook uiteenlopende rollen in de transitie in, zoals bijvoorbeeld: 

  • Identificatie van noodzakelijke (systeem-) aanpassingen en technologische, sociale en economische innovaties.  
  • Versterken van de opbouw van een duurzaam systeem en een duurzaam Nederland.  
  • Schetsen van vergezichten en handlingsperspectieven.  
  • Agenderen van misstanden van het huidige systeem en helpen bij het ombouwen van schadelijke activiteiten naar duurzame activiteiten (Theory U). 

Springtij streeft ernaar om een open en constructief gesprek te voeren met alle relevante spelers en perspectieven. We willen het chaos verminderen en in de tijd naar voren halen. We zoeken de juiste balans tussen het creëren van urgentie en het agenderen van misstanden evenals het bieden van een concreet handlingsperspectief en het oproepen tot actie met impact.  

Wil je in gesprek met ons over onze Theory of Change dan horen we dat graag.
Mail naar info@springtij.nu

Theory U. Interactioninstitute