Skip to main content

Springtij heeft een hernieuwde kijk op haar partnerschappen.

Tijdens Springtij Forum 2021 hebben de winnaars van de Wubbo Ockels prijzen: Laurie van der Burg , Nine de Pater en Marjan Minnesma, Springtij opgeroepen om geen fossiele bedrijven meer als partner toe te laten.  Na overleg met onze Radar partners, RvT, gelijkgestemde organisaties en Laurie en Nine zijn we tot een hernieuwd partnerbeleid gekomen.

Springtij steunt de beweging naar een duurzame wereld. Organisaties kunnen door het afnemen van een partnerpakket partner worden van Springtij. Het programma is een co-creatie van partners en Springtij.

De voorwaarden om een partnerpakket te kunnen afnemen is dat de organisatie ook in beweging is naar een CO2 neutraal, circulair, bio-divers en sociaal Nederland. Springtij is inclusief en we beoordelen organisaties op wat zij nu doen en niet op hun verleden.

Springtij gelooft dat de uitdaging waar we voor staan innovatieve kracht en opschaling nodig heeft. Daarom sluiten we geen industrieën uit, maar vragen alle organisaties die een partnerpakket afnemen van Springtij om zich vanaf 2023 te committeren aan onze partnercriteria.

 

Partnercriteria Springtij Forum

Springtij versnelt de duurzame transitie van Nederland door mensen die het verschil kunnen maken bijeen te brengen in een inspirerende omgeving met kunst en natuur. Hierdoor verbinden we hart en hoofd en ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en handelingsperspectieven en worden systeemveranderingen gecreëerd voor een duurzame toekomst. Springtij geeft gevraagd en ongevraagd advies en richting aan veranderingsprocessen. Zo geeft zij, samen met haar partners, richting en voorwaartse kracht aan een CO2-neutraal, circulair, biodivers en sociaal Nederland.

Springtij is een goede doelen stichting met een ANBI-status. Springtij werkt samen met partners, bestaande uit overheden, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, kennisinstituten en bedrijven, aan haar missie.

De partners van Springtij steunen Springtij in-kind, via subsidies of opdrachten of door het afnemen van een partnerpakket. Bewust zijn de bedragen laag, waardoor Springtij veel partners en dus een grote spreiding heeft. Springtij is hierdoor niet afhankelijk van een bepaalde industrie. Springtij bepaalt in brede samenspraak met partners en niet-partners haar programma voor het jaar. Hierin neemt zij het voortouw. Het is niet mogelijk om een sessie of spreker ‘te kopen’ bij Springtij. Bij alle programmaonderdelen op het Forum en door het jaar heen werkt Springtij samen met de driehoek overheid, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven in kennis.

Springtij steunt de beweging naar een duurzame wereld. Organisaties kunnen door het afnemen van een partnerpakket partner worden van Springtij. De voorwaarden om een partnerpakket af te kunnen nemen is dat de organisatie ook in beweging is, binnen hun eigen invloedsfeer, naar een CO2-neutraal, circulair, biodivers en sociaal Nederland.

Om bovenstaande te ondersteunen worden afnemers van het partnerpakket gevraagd om zich te committeren aan deze partnercriteria en onze missie te ondersteunen. Springtij realiseert zich dat de ene partner verder is met het integreren van duurzaamheid in haar core business dan de andere partner. Echter, als organisaties serieus zijn met het verduurzamen van hun business en zij meewerken aan gezamenlijke verduurzaming van hun industrie zijn zij welkom. Springtij is inclusief. We beoordelen organisaties op wat zij nu doen en niet op hun verleden. Springtij gelooft dat de uitdagingen waar we voor staan innovatieve kracht en opschaling nodig heeft.

De partnerschapscriteria zijn bepaald, en gedeeld voor input, in 2022. Om niet zelf de criteria te hoeven opstellen (Springtij is een kleine stichting) hebben we gesprekken met organisaties die hetzelfde doel hebben als Springtij om te kijken bij welke criteria we kunnen aansluiten. Vanaf 2023 vragen we de afnemers van onze partnerpakketten om de criteria te onderschrijven.

Het eerste criterium is dat elke partner van Springtij het Parijs akkoord onderschrijft en een bedrijfsstrategie heeft die deze doelstelling realiseert.

Springtij heeft niet de capaciteit om haar partners te monitoren of zij na onderschrijven van de criteria ook werkelijk hieraan voldoen. De relatie met onze partners is er één van vertrouwen. Het staat de Springtij community echter vrij om zelf onderzoek te doen of rechtstreeks vragen te stellen aan haar partners.

 

Whole System in the Room

Het concept “Whole System in the Room” (WSR) wordt toegepast door Springtij en gaat uit van het betrekken van alle relevante stakeholders bij besluitvormingsprocessen. Dit is cruciaal als we naar een duurzaam Nederland willen toewerken.

Het concept is gebaseerd op de gedachte dat de kracht van collectieve intelligentie en diversiteit in ervaring en kennis leidt tot robuustere, duurzamere oplossingen. In het geval van duurzaamheid impliceert dit dat beleidsmakers, bedrijfsleiders, wetenschappers, ngo’s, burgers en anderen samenwerken om strategieën en actieplannen te ontwikkelen.

Een van de belangrijkste voordelen van het WSR-concept is het vermogen om een diepgaand begrip van complexe problemen te genereren. In het geval van duurzaamheid omvatten deze problemen kwesties zoals klimaatverandering, circulariteit, biodiversiteit, watermanagement en energie-efficiëntie. Door de betrokkenheid van alle belanghebbenden kunnen deze complexe problemen vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd, wat de kans op het vinden van innovatieve en haalbare oplossingen vergroot.

Bovendien bevordert het WSR-concept eigenaarschap en verantwoordelijkheid onder de deelnemers. Wanneer mensen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces, zijn ze meer geneigd om zich in te zetten voor de uitvoering van de besluiten. Dit verhoogt de kans op succesvolle implementatie van duurzaamheidsinitiatieven.

Ten slotte bevordert het WSR-concept transparantie en vertrouwen. Door een open dialoog en samenwerking tussen diverse stakeholders worden misverstanden en conflicten geminimaliseerd, en worden vertrouwen en wederzijds respect versterkt.

In conclusie, het WSR-concept biedt binnen Springtij een krachtig kader voor het bevorderen van duurzaamheid in Nederland. Door het betrekken van alle relevante stakeholders wordt binnen Springtij een omgeving gecreëerd waarin innovatieve, breed gedragen en effectieve oplossingen kunnen ontstaan.