Water & Zee

70% van de aarde wordt bedekt door water. Een groeiende bevolking en economie zorgen voor een steeds grotere druk op zoute en zoete watersystemen; met als gevolgen wateroverlast, droogte, waterverontreiniging en een verlies aan biodiversiteit.  Klimaatverandering, de stikstofcrisis, energietransitie en de woningbouwopgave vragen om fundamentele veranderingen in hoe we omgaan met water en bodem. Hoe maken we keuzen die gebaseerd zijn op de draagkracht van water- en bodem? De ambitie is ervoor te zorgen dat water in het hart van alle ruimtelijke beslissingen zit.

De opgaven in Nederland zijn groot. Klimaatverandering bedreigt mens en natuur. Toenemende overlast door water of juist het tekort eraan, zijn niet meer te vermijden. De biodiversiteit in oceanen,  zeeën en zoete watersystemen gaan achteruit. Een energietransitie is dringend nodig, maar betekent zelf ook weer extra druk op zee- en watersystemen. Dat geldt ook voor de stikstof- en woningbouwopgave in Nederland.

Fundamentele verandering in hoe de samenleving met water en bodem omgaat zijn nodig. Deze opgave is ook in de plannen van het nieuwe kabinet verankerd; water en bodem zijn sturend voor ruimtelijke plannen. Integraal handelen en intensief samenwerken is hierbij noodzakelijk is. Voor ruimtelijke plannen die passen binnen de draagkracht van water en bodem, of liefst de kwaliteit van water en bodem versterken, is een omslag binnen het waterbeheer zelf nodig.. Daar bovenop is het nodig dat meebewegen met water een verantwoordelijkheid is die in alle sectoren gevoeld wordt.

Op Springtij willen we ervoor zorgen dat water in hart van alle ruimtelijke beslissingen komt;  willen we bijdragen aan ruimtelijke keuzen die de kwaliteiten van watersystemen versterken. Daarvoor werken we via 2 paden:

  • In het tallship (meerjarig programma) In balans met water werken we aan een samenleving die meebeweegt met water. Klimaatverandering en de andere grote opgaven vragen om een grote verbouwing van onze leefomgeving, om integraal handelen en samenwerking tussen sectoren; gebaseerd op de draagkracht van water-, bodem en ecosystemen. We werken op en aan een aantal pijlers. We willen het water herwaarderen om zo te komen tot ruimtelijke en economische keuzes die zorgen voor duurzame watersystemen. We stellen de vraag Water stuurt, maar hoe dan? , waarin we ontwerp- en inrichtingsprincipes willen ontwikkelen op basis van water. Water is van ons allemaal. Met de verantwoordelijken voor waterbeheer, woningbouw en ruimtelijke ordening gaan we op zoek naar de synergie tussen de transities waar Nederland voor staat, naar samenwerking die leidt tot een toekomstig Nederland, op basis van een gezond watersysteem.
  • We kijken ook naar de zee, of beter; kijken vanuit de zee. Als mensen zien en beleven we de zee vanaf het land. Vanuit dat perspectief lijkt het een onuitputtelijke zee aan mogelijkheden. Maar, net als op het land, worden hier ook steeds meer claims gelegd op de beschikbare ruimte en zijn de ambities in relatie tot de energietransitie, veiligheid en gebruik van grondstoffen groot. Hoe kunnen we de vruchten plukken van wat de zee te bieden heeft en tegelijkertijd alle belangen, inclusief dat van de zee zelf, daar in meenemen? In dit skûtsje gaan we met deze vraag aan de slag en dagen we deelnemers uit om op een andere manier te gaan kijken, luisteren en denken over de zee.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

In balans met water

Waddenzee als rechtspersoon

Springtij samen met Tjeerd de Groot, Jessica den Ouder, Tineke Lambooy, Jan van de Venis…
In balans met water

Op Waterbasis – Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem. Gepubliceerd: 28 juli 2021 Deltares,…
In balans met water

Nederland in 2120

Klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Een stijgende zeespiegel, extreem weer en toenemende voedselproductie. Het zijn een…
In balans met water

After us the deluge | Kadir van Lohuizen

"Hoe boos moet je zijn als je nu geboren wordt? Hoe boos moet je zijn…
impressie 2021
Sander Mager en Annemieke Nijhof over Waterbeheer door Harm Edens
In balans met water
Limburgse waterbom kan ook elders in Nederland
In balans met water
Droogte aangepakt in Rotterdam | René Didde bij Vroege Vogels
In balans met water
Waterkwaliteit van de kleine wateren in Nederland blijft zorgelijk
Water en zee
PdZ | Maak plaats voor klimaatverandering – 14 sept
Water en zee
Deltares – Hoe houden we Nederland weerbaar tegen droogte?
Water en zee
Samenwerkingsagenda Unie Vewin ‘Water verbindt’
Agrarische en natuurlijke omgeving
2Doc – Wij zijn de rivier

Speerpunten op het Forum

In de sessies op het Springtij Forum 2022 willen met mensen vanuit de wereld van water en zee, samen met mensen vanuit de ruimtelijke ordening, woningbouw, infrastructuur en energie op zoek gaan naar de waarden van water, in gesprek gaan over vitale infrastructuur en water, op zoek gaan naar de synergie in opgaven en transities. Ook dagen we de waterbeheerders uit door ze (fictief) voor de rechter te brengen.

Voor de zee verkennen we de druk op de ruimte, die zo oneindig lijkt; maken we de puzzel die nu al zo moeilijk is voor de Noordzee. We kijken van de zee naar en land en stellen de vraag te luisteren naar wat de zee ons zegt. Samen op reis naar duurzame ruimtelijke en economische keuzen op waterbasis.

Wil je ook deelnemen aan de sessies:

  • Diamant of water? Waarde paradox in tijden van droogte.
  • Vitale klimaatbestendige infrastructuur; een sessie voor frisdenkers.
  • Waterbeheerders voor de rechter; zorgt dat voor gezonde watersystemen?
  • Klimaatadaptief is het nieuwe normaal; hoe realiseren we de grote transities in de regio?
  • Water in ander perspectief; inspiratie vanuit kunst en filosofie.
  • De stem van de zee; luisteren naar de zee en verhalen over de zee.
  • Not in My infinity Pool; ruimtelijke ordening op zee.

Kom dan ook naar Springtij Forum.

Gerard Blom - Unit manager Zoetwatersystemen bij Deltares

Gerard Blom

Loods Water & Zee

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in